Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на услугата Estate Cloud Service


Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от “Корлете” ООД информационни ресурси и услуги на потребителите на Estate Cloud Service през уеб сайта eaweb.bg и урежда отношенията между “Корлете” ООД, дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 123726648 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 45, ет. 3, ап. 12 (наричано по-нататък за краткост Доставчик) и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уеб сайта eaweb.bg информационни услуги (наричан по-долу за краткост Потребител).

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. IP Адрес (”IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2. Estate Cloud Service eaweb.bg е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Доставчика, посредством който на Потребителите се предоставя услугата Estate Cloud Service, описанa в настоящите Общи условия и на съответната интернет страница eaweb.bg.

3. Estate Assistant (http://www.estateassistant.eu/) е софтуер за управление на агенции за недвижими имоти, на базата на който работи услугата, предлагана от Доставчика.

4. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

5. Електронна фактура - счетоводeн документ, издаден съгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. Печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифър на лицето отговорно за счетоводната операция.

6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща ("Spam", "Junk mail"), препълване на каналите ("Flood"), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли (Brute-Force), използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация ("Hack"), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви ("Crack"), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

7. Опасна експлоатация представлява действия или бездействия от страна на Потребителя, които водят или могат да доведат до възпрепятстване на предоставянето на услугата Estate Cloud Service с номинални параметри за Потребителя или за друг или други Потребители на Доставчика, която обхваща, но не се ограничава до: неправилно боравене с техника или софтуер, хакерско проникване в, или хакерска атака към уеб сайт на Потребител на Доставчика, масови заявки към такъв сайт, независимо дали са от потребители, уеб сайт/ове или машинни ("Bot", "Flood" и др.), повреда в кода на уеб сайта му, нестандартни операции, разпращане на нежелана електронна поща от страна на Потребителя заради което Сървър на Доставчика е попаднал или може да попадне в черни мейл списъци ("Blacklists"), както и разпращане на големи обеми от електронна поща, които нарушават нормалната работа на мейл услугите за останалите потребители.

8. Име на поддомейн е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в Интернет посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.

9. Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани устройства, което или елементите от което, в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

10. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уеб сайт.

11. Контролен панел е обособена част от уеб сайта eaweb.bg, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Доставчика при регистрацията и съхранявана на информация свързана с конкретната Услуга, използвана от Потребителя при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. Контролният панел дава възможност на Потребителя да използва Услугите на Доставчика, да конфигурира ползването им като управлява и променя определени параметри, свързани с тях, да променя Паролата си, да актуализира личните си данни и др. Достъпът до Контролния панел се осъществява от Потребителя чрез въвеждане на Потребителско име и Парола.

12. Администраторски панел е обособена част от уеб сайта http://www.members.corllete.com, собственост на Доставчика, съдържаща информация за Потребителя, всички задължения и издадени фактури, свързани със заплащането на услугата Estate Clod Service, както и опция за подаване на сингали за нередности по работата на услугата (Ticket система).

13. Административен мейл адрес е адресът на електронна пощенска кутия, посочен от Потребителя в направената от него заявка за Услуга. Посоченият адрес може да се използва за кореспонденция с Потребителя от страна на Доставчика, доставчиците на Външни услуги или Издателите на електронен сертификат за изпращане на системни съобщения, напомнящи съобщения относно изтичащи срокове на наетите услуги, предстоящи плащания, покани за актуализиране на данните за идентификация на Потребителя и др. Административният мейл адрес може да се променя от Потребителя чрез актуализация на данните в секция "Моят профил” в Контролния панел на сайта. За актуален адрес се счита последно въведеният.

14. Паролите, генерирани от Доставчика за Потребителя представляват код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до Контролния и Административния панел на конкретна услуга.

15. Потребител е юридическо лице, използващо софтуера на Estate Assistant, регистрирало се да ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез подаване на заявка за конкретна Услуга и срок и заплащане на съответната цена на Услугата.

16. Потребителско име за Административния панел е имейл адреса, зададен от Потребителя, при регистрация за Услугата от eaweb.bg, посредством което той се индивидуализира в http://www.members.corllete.com.

17. Потребителското име и Паролата за Контролния панел са съответно admin и автоматично генерирана от Доставчика парола, посредством които той се индивидуализира в Контролния панел на сайта си.

18. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

19. Сървър (”server”) е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

20. Уеб сайт/сайт (”website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, съдържащо текстови, аудио, графични или мултимедийни файлове, програми и други информационни материали и ресурси.

21. Външен продукт е софтуерен продукт, създаден и поддържан от трето лице, на базата на който работи Системата на Доставчика и служи за предоставяне на Услуга на Потерибителя.

22. Estate Cloud Service е информационна услуга, свързана с предоставяне на автоматична връзка с Външен продукт и използването на информацията в него, въведена и управлявана от Потребителя за генериране на уебсайт със съдържание и функционалности, зависещи от предварително избрания от Потребителя тарифен план за конкретната услуга.

23. Услуги са предоставяните от Доставчика на Потребителите услуги и ресурси по реда и при изискванията на настоящите Общи условия - предоставяне на възможност на Потребителя да управлява своя уеб сайт, разположен на Сървъра на Доставчика по всяко време, връзка с услуги на Външен продукт, създадени и поддържани от трети лица и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги са достъпни при различни тарифни планове и функционалности, описани на http://eaweb.bg/about/pricing.


24. “Корлете” ООД (Доставчикът) е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 45, ет. 3, ап. 12, ЕИК: 123726648, тел. (+359) 0879 500 072, e-mail: office©corllete.com, предоставящо посредством администрирания от него уеб сайт eaweb.bg услуги. Доставчикът осъществява дейността си на адрес гр. Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 28, Сити Център Стара Загора, офис 3, който адрес следва да се използва и за кореспонденция с Доставчика. Доставичикът е юридическо лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.


Предмет на Общите условия

Чл. 2

1. Доставчикът предоставя на Потребителя посредством уеб сайта eaweb.bg срещу заплащане предвидените и описани по-долу Услуги при стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия и съобразяване с посочените на съответните продуктови и информационни Интернет страници в eaweb.bg параметри и изисквания за експлоатацията на конкретните Услуги.

2. Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя, сървъра на Доставчика, на който се намират информационни ресурси на Потребителя и уеб сайта eaweb.bg. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).


Регистрация на Потребител. Съгласие с Общите условия

Чл. 3
1. За да използва предоставяните от Доставчика Услуги, Потребителят следва да се регистрира за ползване на Услугите, като попълни съответната електронна форма (заявка) за поръчка на избрана от него Услуга, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на Доставчика, и изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и да заплати посочената на уеб сайта на Доставчика цена на съответната Услуга по банков път. В случаите на регистрация на юридическо лице, заявлението за съгласие с Общите условия и попълването и изпращането на конкретна заявка се извършва от:
1.1. Законния представител
1.2. Друго упълномощено лице.

2. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон “Създайте Вашият сайт!”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървър на Доставчика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Доставчикът съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

3. Поради спецификата на предлаганата услуга, регистрираните потрбителители трябва да са навършили задължително минимум 16 (шестнадесет) години.

4. Преди извършване на изявлението по Чл. 3, ал. 2 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в заявката за поръчка на избраната от него Услуга. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят, а в случаите на Чл. 3, ал. 1, т. 1.2, представляващият Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно правния статут и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, а при промяна на последните, ще ги актуализира в 7 дневен срок. В случай на предоставяне на неверни данни или неактуализиране на настъпили промени на данните в системата на Доставчика в посочения в предходното изречение срок, Доставчика има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите до коригиране на некоректните данни. В случай, че в срок до 30 (тридесет) дни от спирането на Услугите, Потребителят не коригира съответните данни, Доставчикът има право да прекрати предоставянето им.

5. При първоначална регистрация на Потребителя за използване на услугата Estate Cluod Service, Потребителят получава 14 (четиринадесет) дневен безплатен пробен период с включени всички налични функционалности на услугата.

6. Активирането на услугите от страна на Доставчикa се извършва в срок до 24 часа след получаване от Доставчика на плащане за конкретната услуга и при наличие на необходимите за това условия, свързани с работата на трети лица, предлагащи Външна услуга, необходима за работата на предлаганата от Доставчика услуга. Потребителят получава достъп до услугите след тяхното активиране.

7. Активирането и получаването на достъп до Външните услуги по смисъла на Чл. 8. ал. 1 се осъществява в зависимост от технологичните и процедурни изисквания на съответните доставчици след получаване от Доставчика на плащане за конкретната Услуга.

8. Електронна препратка към Интернет страница, в която са публикувани Общите условия за използване на услугите на Доставчика е поместена в дъното на всяка страница на Уеб сайта на Доставчика - eaweb.bg.


Потребителско име и Парола

Чл. 4
1. При попълване на електронна форма за заявка за Услуга на Доставчика, Потребителят посочва действителен и активен мейл адрес.

2. След активиране на Услугата, на посочения от Потребителя мейл адрес се изпраща съобщение за потвърждение за полученото плащане и активирането на Услугата. В съобщението се съдържат генерираните от Доставчика Потребителско име и Парола на Потребителя, с които той има възможността да ползва съответната Услуга.

3. Чрез въвеждане на Потребителско име и Парола в страницата за оторизация на Контролния панел на Доставчика и натискане на виртуалния бутон “Вход”, Потребителят получава достъп до виртуални инструменти за конфигуриране на предоставените Услуги и ресурси и/или допълване и управление на съдържанието, разположено от него на сървър на Доставчика.

4. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Потребителското име и Паролата.

5. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.


Сключване на договора. Цени и начин на плащане.

Чл. 5
1. Договорът между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в Чл. 3, ал. 2, респективно в Чл. 3, ал. 4, Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана по електронна поща.

2. Цените на всички Услуги са обявени на съответната Интернет страница на eaweb.bg. Цените на Услугите са предмет на актуализиране от страна на Доставчика. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност. Последващо увеличение на цените не засяга цената на Услуга, която вече е заплатена, за срока на предплатения период.

3. В рамките на 14 (четиринадесет) дневния безплатен пробен период Потребителят има възможност да избере подходящ тарифен план в потребителският си профил. Ако след изтичане на 14-дневен безплатен пробен период на Услугата не бъде заявен тарифен план услугата се спира автоматично.

4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да прекрати заплащането на услугата, като същата ще бъде спряна в рамките на 7 дни след дата на падежа на последната издадена фактура. Ако в срока по Чл. 5, ал. 3 Потребителят извърши плащане, счита се, че е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на Услугата.


Приложно поле и срок

Чл. 6
1. Договорът между страните се сключва за срок от 1 (един) месец. При извършване на следващо заплащане от страна на Потребителя, срокът на договора автоматично се продължава за срок от 1 (един) месец. При изтичане на срока и липса на доплащане от страна на Потребителя в срока по Чл. 9, ал. 3, договорът се счита за автоматично прекратен.

2. С изключение на отношенията между Потребителя и доставчици на услуги, възникващи във връзка с предоставянето на Външни услуги, настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки Услуги на Доставчика.Изменение на Общите условия

Чл. 7
1. Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните Услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Доставчика актуализира датата на публикуването им в уеб страницата в която са публикувани и довежда това до знанието на Потребителите с публикуване на съобщение за промяната в уеб сайт на Доставчика и/или чрез изпращане на е-поща до Потребителите.

3. Ако в рамките на 30 дни след промяната Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.


II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 8
1. Предоставяните от Доставчика Услуги са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Доставчика предоставя на Потребителя срещу заплащане достъп до:
Estate Cloud Service – услуга на Доставчика за създаване на собствен уебсайт от Агенции за недвижими имоти, работещи със софтуера Estate Assistant, разработен от трети лица и предоставящ външна услуга, изискваща допълнителна поддръжка и заплащане.
"Външна услуга" - услуга, използвана чрез Интернет страница на Доставчика, но която се предоставя на Потребителя от трето лице.
„Създаване на Допълнителни страници“ - услуга, подлежаща на допълнително заплащане, извън обявените тарифни планове за създаване и персонализиране на допълнителни страници към уебсайта на Потребителя.

2. При активиране на Estate Cloud Service при спазване на изискванията на настоящите Общи условия, на Потребителя се предоставя възможност да разполага и съхранява на сървър на Доставчика съдържание, включващо информационни материали и ресурси (информация, данни, текст, звук, мултимедийно съдържание, софтуер, електронни препратки към други уеб сайтове и др.).

3. Избраната от Потребителя услуга е обект на множество ограничения, наричани още Номинални параметри на услугата, обявени в конфигурацията на услугата в нейната Интернет страницата в уеб сайта eaweb.bg , както и на допълнителни ограничения, необходимостта от които може да възникне в процеса на експлоатация на услугата.

4. Използването от Потребителя на Услугите се осъществява при спазване на изискване за ненакръняване на законни права и интереси, включително права на интелектуална собственост на Доставчика то законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общите условия, Интернет етиката, морала и добрите нрави.

5. Използването на услугата не е обвързано със задължителна регистрация на домейн, тъй като може да бъде използван поддомейн, предаган от Доставчика. В случай, че Потребителят желае да използва вече съществуващ свой домейн, негово задължение е да го пренасочи, използвайки инструкциите и информацията, предоставена му при първоначалната заявяване на услугата. Доставчикът не носи отговорност в случаите на прекратяване работата на уебсайта на Потребителя, използващ услугата Estate Cloud Service, поради неплатени задължения за домейн или други технически пречки, свързани с използването на външен домейн.

6. "Външните услуги" се предоствят в съответствие с Общите условия на ползването на услугите на съответните доставчици. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва Общите условия за ползване на съответните доставчици.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Доставчика

Чл. 9

1. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на заявените и заплатени от него Услуги - предмет на настоящия договор.

2. Доставчикът има право при неполучаване на плащане за следващ период до изтичането на 7 (седем) дни от последния ден, за който конкретна услуга е заплатена, да прекрати предоставянето й и да блокира достъпа на Потребителя и на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на Сървъри на Доставчика от Потребителя.

3. В случаите по Чл. 9, ал. 2 на Потребителя се осигурява възможност за повторно активиране на прекратените услуги.

4. Уведомление за изтичане на предплатен период за услугите се извършва от страна на Доставичка по електронна поща, изпратена до Административния адрес на потребителя най-малко веднъж, преди изтичане на периода.

5. Доставчикът не носи отговорност за проблеми и забавяния, при работата и първоначалната синхронизация на Estate Cloud Service с Външен продукт, когато вината за това се дължи на действията или бездействията на трети лица, отговорни за предоставянето на външната услуга.

6. При попълване на невалидни данни от Потребителя в заявката за Услуга или извършване на заявка чрез анонимен прокси сървър, Доставчикът има право да откаже да предостави Услугата.

7. За погасяване задълженията на Потребителя, Доставчикът има право да издава електронни проформа фактури, за което Потребителят изрично дава съгласието си с приемането на настоящите Общи условия. Електронните проформа фактури са достъпни за Потребителя в Административния панел на http://members.corllete.com, данни за достъп до който Потребителят получава при първоначална регистрация за използване на Услугата.

8. За извършените от страна на Потребителя плащания, Доставчикът има право да издава електронни фактури, за което Потребителят изрично дава съгласието си с приемането на настоящите Общи условия. Електронните фактури са достъпни за Потребителя в Административния панел на http://members.corllete.com, данни за достъп до който Потребителят получава при първоначална регистрация за използване на Услугата.

Чл. 10
1. Доставичкът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Доставичка с информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и услуги, със запитвания по най-различни въпроси, анкети и други. Отказ от получаване на съобщения може да бъде направен от Контролния панел на Доставчика или от линк, който е наличен във всяко съобщение.

Чл. 11
1. Доставчикът си запазва правото да прекрати предоставянето на конкретна Услуга, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в Уеб сайт на Доставчика и/или чрез съобщение, изпратено по електронна поща до Административния мейл адрес на Потребителите на тази Услуга. Срокът на предизвестието е 30 дни.

2. Доставчикът има правото да ограничава потреблението на ресурси от Потребителя до стойностите на Номиналните параметри за наетата от Потребителя услуга, по смисъла на Чл. 8. ал. 3.

3. Доставчикът има правото да преустанови временно или изцяло Услуга за определен Потребител при наличие на Опасна експлоатация от негова страна по смисъла на тези Общи условия. В такъв случай Доставчикът дължи да информира Потребителя по електронна поща непосредствено преди преустановяването на услугата. Възстановяването на Услугата се извършва по преценка на Доставчика след преустановяване на Опасната експлоатация.

4. В случай на окончателно преустановяване на Услугата по Чл. 11, ал. 3, Потребителят дължи на Доставчика неустойка на стойност цената на предплатения, но неизползван период на предоставяне на Услугата.

Чл. 12
При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Доставчика би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставичкът има правото, по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.


Права и задължения на Потребителя

Чл. 13
Потребителят има право на достъп в режим "онлайн" до Услугите при стриктно спазване на настоящите Общи условия и съобразяване с посочените на съответните продуктови и информационни Интернет страници в eaweb.bg параметри и изисквания за експлоатацията на конкретните Услуги. За да може да управлява и използва Услугите, Потребителят задължително трябва да въведе Потребителското си име и Парола.

Чл. 14
Потребителят има право чрез Контролния панел да променя първоначално посочените данни, както и определени параметри на Услугата. В случай че изменението на параметрите на Услугата налага допълнително плащане, активирането на новите параметрите на Услугата се извършва след извършване на плащане от страна на Потребителя, като до този момент се прилагат старите параметри.

Чл. 15
Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика, във връзка с особеностите на предоставяне на Услугите, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Доставчика и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 16
Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Доставчика Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 17
1. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика Услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Доставчика, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 • чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
 • представляващи чужда търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

2. При неспазване на изискванията на Чл. 17, ал. 1, Доставчикът има правата по Чл. 21.

Чл. 18
1. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика Услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва Услугите по начин предизвикващ отказ от тях (”denial of service”);
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена организация или група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

2. При неизпълнение на задължението по Чл. 18, ал. 1, Потребителят отговаря съгласно Чл. 26.


Права върху обекти на интелектуална собственост

Чл. 19

1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта eaweb.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответното указано лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2. Потребителят има право да разполага на сървър на Доставчика само такова съдържание, включително мултимедийно, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание.

3. Потребителят има право да създаде поддомейн към домейна на Доставчика само с такива буквено-цифрови съчетания, използването за тази цел на които не води до нарушаване на права на интелектуална собственост, лични права или каквито и да било други права на трети лица, освен с тяхно предварително писмено съгласие.

Чл. 20
1. При публикуване в уеб сайт, разположен на сървър на Доставчика, на информационни материали, мултимедийно съдържание или електронни препратки, Потребителят е длъжен да не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица. Потребителят няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без тяхното предварително писмено съгласие.

2. Потребителят остава единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите на Доставчика, както и е единствено отговорен за действията си по публикуването му.

3. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, той следва да уведоми Доставчика в писмена форма на адреса на управление на Доставчика, който по своя преценка предприема действията, посочени в Чл. 21.


Права на Доставчика в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя

Чл. 21
1. Доставчикът има правото по всяко време да деактивира Паролата за достъп до Контролния панел за управление и да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до всяко съдържание, разположено в предоставеното на Потребителя дисково пространство на сървър на Доставчика, което или публикуването на което, по преценка на Доставчика нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на правата и законните интереси на трети лица.

2. При получаване на твърдения от трети лица по реда на настоящите Общи условия, че публикуваното съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост или друго право на Доставчика, същия има правото по своя преценка да деактивира Паролата за достъп до Контролния панел за управление и да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

3. В случаите по Чл. 21, ал 1. и Чл. 21, ал. 2 Доставчикът следва да предупреди Потребителя, непосредствено преди спирането на достъпа, като укаже срок за отстраняване на проблема. В случай, че в определения срок Потребителят не извърши необходимите корекции, както и при изпълнение на надлежно разпореждане на компетентен орган, Доставчикът има право да преустанови услугата окончателно, при което Потребителят дължи обезщетение в размер на предплатените за съответната Услуга суми.

4. В случай, че по преценка на Доставчика Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи.

5. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, Доставчикът съхранява информационни материали и ресурси, включително мултимедийно съдържание, разположени на сървърите му от Потребители, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Доставчика или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.


Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 22

1. Доставчикът осигурява денонощна поддръжка на своите системи и гарантира тяхното безпроблемно функциониране през 99,93% от годината.

2. Доставчикът полага грижи своевременно да актуализира информацията в eaweb.bg относно параметрите, цените и сроковете на предоставяне на конкретни Услуги, а в случай на ненавременно актуализиране, от значение за условията на сключения с Потребител договор е информацията предоставена на уеб сайта eaweb.bg към момента на подаване от Потребителя на заявката за конкретна Услуга.

3. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че при изпълнение от страна на Доставчика на задълженията му, предвидени в настоящите Общи условия, използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на риска и отговорността на Потребителя, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя, при ползване на предоставяните Услуги, вреди, освен ако са причинени умишлено от Доставчикът.

4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или комуникационното оборудване, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

5. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от трети лица като последица от временно или трайно прекратяване, промяна или ограничаване на Услугите, както и от заличаване на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребител и упражняване на свързани с това права на Доставчика, предвидени с настоящите Общи условия.

6. Доставчикът не носи отговорност за преустановяване или забавяне на работата на предлаганите от него услуги, правилното функциониране на които изисква използването на външни услуги, предоставяни от трети лица.

Чл. 23
1. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на Доставчика или за съответствието на заявено за регистрация и/или регистрирано Име на поддомейн с изискванията по чл. 8, ал. 4 и 5 на настоящите Общи условия, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на съответната Услуга.

2. Доставчикът не носи отговорност за произтеклите за други Потребители или трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на Доставчика при използване на предлаганите от Доставчика услуги.

Чл. 24
1. Доставчикът няма възможността, нито задължението да извършва наблюдение или да проверява съдържанието, което Потребителят разполага на сървър на Доставчика, както и съответствието на дадено Име на поддомейн с изискванията по чл. 8, ал. 4 и 5 на настоящите Общи условия, както и да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Потребителя във връзка с използването, на която и да било от предлаганите от Услуги.

2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Доставчика би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

Чл. 25
1. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на Услуга при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите.

2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на Услуга в случай на незаплащане или закъсняло плащане за услугата от страна на Потребителя.

3. Доставчикът не носи отговорност в случай че в периода между извършване от Потребителя на заявка за Услуга по регистрация на Име на поддомейн и активиране на Услугата в срока по чл. 3, ал. 5 от настоящите Общи условия, съответното Име на поддомейн бъде регистрирано от трето лице.

4. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на услуга, когато използваните от Потребителя ресурси превишават Номиналните параметри на услугата. При налагане на ограниченията по Чл.11. ал 3. Доставчикът не носи отговорност за техния ефект върху използваната от Потребителя услуга.

5. Доставчикът не носи отговорност за качеството на "Външните услуги", нито за съответствието им с обявеното в уеб сайтовете на Доставчика и на съответния доставчик, както и за евентуално преустановяване на услугата от страна на доставчика ѝ преди края на предплатения период. В случай на какъвто и да е проблем с предоставянето на Външна услуга или на непредоставянето ѝ от страна на нейния доставчик, Доставчикът не дължи нито пълно нито частично възстановяване на предплатена за Външната услуга сума и не носи материална отговорност както за директно възникнали щети на Потребителя, така и за негови възможни пропуснати ползи.

6. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на Услуга, причинени от експлоатацията от страна на Доставчика или използването от страна на Потребителя на Външен продукт по смисъла на Чл. 1 ал. 21.

7. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за временно непредоставяне на Услуга или предоставянето й с влошено качество в следствие от извършвани софтуерен ъпдейт, ъпгрейд на оборудването, профилактика или тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и дейности, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

Чл. 26
1. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и при нарушение от страна на Потребителя на лицензионните условия, авторските и патентните права на собствениците на Външен продукт по смисъла на Чл. 1 ал. 21.

2. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.


IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 27

Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Потребители. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Доставчика.


Обработване на информация за Потребителя

Чл. 28
1. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите, когато Потребителят е направил достъпна тази информация за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица.

2. С изразяване на съгласие с разработената от доставчика Политика за защита на личните данни, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в нея ред.


Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 29

1. Информацията по Чл. 27 може да бъде използвана от Доставчикът за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други цели.

2. Доставчикът събира и използва информацията, описана в предходната алинея, за да приспособява предлаганите Услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. Доставчикът има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.


Политика за защита на личните данни
Чл. 30


Във връзка със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) Доставчикът е разработил Политика за защита на личните данни, приемането и съгласието с която е задължителна част за процеса на регистрация и бъдещето използване на услугата.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 31

1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1.1. изтичане на срока за заплащане по чл. 9, ал. 3, без извършване на такова;

1.2. преустановяване на дейността или на Услуга на Доставчика

1.3. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

1.4. други предвидени в закона случаи.

2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Доставчика Услуги, като в този случай Доставчика не дължи връщане на предплатени суми.


Разваляне на договора

Чл. 32

Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.


VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма


Чл. 33

Писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница в уеб сайта на Доставчика със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя, и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


Кореспонденция по електронна поща

Чл. 34

1. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Доставчикът е адресат на изявлението, то се счита за получено след постъпването му в обявена в страницата за Контакти в уеб сайта eaweb.bg подходяща електронна пощенска кутия. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то се счита за получено след постъпването му в електронна пощенска кутия с Административния мейл адрес на Потребителя.

2. В случай, че Потребителят е посочил невалидна или неработеща електронна пощенска кутия, изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Доставчика, дори ако не е било получено.


Недействителност

Чл. 35

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


Приложимо право и компетентен съд

Чл. 36

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 37
Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град Стара Загора.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителите на “Корлете” ООД от 23.05.2015 г. и влизат в сила от 25.05.2018 г.