Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни определя правилата, които „Корлете” ООД, като собственик на електронната услуга Eaweb.bg (наричано по-долу „ Eaweb.bg “) прилага при обработване на личните данни, предоставени от потребителите (физически лица) на Уебсайт, достъпен на следния адрес: https://www.eaweb.bg/
Eaweb.bg уважава правото ви на защита на личните данни и полага нужните усилия за предпазването им. Eaweb.bg публикува тази политика с цел да Ви информира за утвърдената практика относно личните данни и начина, по който събира и използва вашата лична информация. Нашият Уебсайт е организиран така, че позволява да го посещавате в интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация. За да направим достъпна тази Политика, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме в долната част на всяка уеб страница.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Корлете” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123726648, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 45, ет. 3, ап. 12, представлявано от управителя Мирослав Йовчев. Дружеството събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите в Общите условия на Уебсайта https://www.eaweb.bg/ услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България, както и на приложимото европейско законодателство.

Eaweb.bg събира и обработва данните на потребителите на Уебсайта в съответствие със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) и останалото приложимо българско и европейско законодателство.

Лице за контакт във връзка с Политиката за защита на лични данни на Eaweb.bg е:
Живка Александрова, имейл адрес: j.alexandrova©corllete.com
Aдрес: гр. Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 28, офис 3.

В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, както и при попълване на последващи формуляри за извършване на поръчки чрез Уебсайта, и/ или при извършване на други действия на Уебсайта, които изискват предоставянето на лични данни, Eaweb.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

Предоставянето на Ваши лични данни при регистрация е доброволно, но следва да имате предвид, че извършването на регистрация в Уебсайта е задължително условие за извършване на една или повече поръчки и е обвързано с изпълнението на поръчките. От своя страна, предоставянето на лични данни за целите на извършване на поръчка и нейното изпълнение от страна на Eaweb.bg е задължително, за да се направи възможно изпълнението ѝ.

Предоставянето на Ваши лични данни за обработване за маркетингови цели от Eaweb.bg винаги е доброволно и ако такива се събират ще бъдете уведомявани във всеки случай на поискване и предоставяне на лични данни за тези цели.

Предоставянето на Ваши лични данни за обработване чрез използване на бисквитки, от Уебсайта на Eaweb.bg, е доброволно. Повече за бисквитките може да научите в нашата Политика за бисквитките (cookies)

Eaweb.bg събира и обработва лични данни на потребителите на Уебсайта, ако потребителят е дал изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели и е се е съгласил с Общите условия на сайта;


ДЕФИНИЦИИ

 • Съгласно ЗЗЛД и GDPR „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 • Съгласно ЗЗЛД и GDPR „обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • По смисъла на тази политика понятието „потребител“ включва всяко физическо лице, регистрирано или използващо услугите, предлагани от Уебсайта, с цел получаване на информация и възможност за извършване на поръчка чрез Уебсайта, като същото действа в лично качество и извършва действията чрез сайта за задоволяване на лични потребности или действа в качеството на законен/ доброволен представител на друго лице, включително на юридическо лице и извършва действията чрез сайта за целите на осъществяваната от това лице стопанска и/ или нестопанска дейност.КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

За да бъде извършена поръчка на услуга Eaweb.bg имаме нужда от информация за Вас, необходима за изпълнението на поръчката, включително за комуникация с Вас по повод извършената поръчка, изготвяне на проформа-фактури и фактури, а в последствие – за изпращане на уведомления за изтичащ период на предоставяне на услугата и/или предстоящи профилактики. Информацията, която Eaweb.bg събира за Вас, по-конкретно включва: име и фамилия, длъжност, IP адрес, телефон и имейл за контакт, както и данни за фактура, които включват наименование на фирмата, ЕИК или ЕГН за физически лица, адрес по регистрация на фирмата или адрес на физическото лице. В случай, че не желаете да предоставите посочените лични данни, Eaweb.bg Ви уведомява, че извършването на поръчка на Уебсайта ще бъде невъзможно. В случай, че Eaweb.bg се нуждае от допълнителна информация за Вас, ще Ви информира за характера на тази информация, както и за целите, за които е необходима.

За нуждите на фактурирането на услугите, предлагани от Eaweb.bg, същата използва услугите на електронна система WHMCS, чиято политика на лични данни е в съответствие с европейския регламент за защита на личните данни GDPR.

Eaweb.bg събира и обработва лични данни на потребителите на Уебсайта за изпълнение на една или повече от долуизброените цели, приложими в съответния случай:

 • За извършване на всички дейности, необходими за изпълнението на договор, сключен между потребителя и Eaweb.bg, както и за предприемане на действия във връзка с предоставяни услуги от страна на Eaweb.bg по искане на потребителя преди сключването на такъв договор;

 • За осъществяване на комуникация между потребителя и Eaweb.bg във връзка с въпроси, възникнали по повод предоставяне на услуги от страна на Eaweb.bg;

 • За отправяне на искания, уведомления, отзиви и други, даващи възможност за оценка на качеството на предоставени от Eaweb.bg услуги (обратна връзка);

 • За изпращане на уведомления за изтичащ период на сключен/и между потребителя и Eaweb.bg договор/и;

 • За уведомяване на потребителя за предоставяне от страна на Eaweb.bg на нови продукти, услуги и технологии, както и условията, при които това се извършва;

 • За изпращане на информативни материали, подготвени от Eaweb.bg, съдържащи актуална информация за текущи и/или предстоящи промоции, изгодни оферти и други подобни;

 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който потребителят е страна (например при извършване на поръчка чрез Уебсайта), или за предприемане на стъпки по искане на потребителя преди сключването на договор;

 • Обработването е необходимо за спазването или изпълнението на законово задължение, което се прилага спрямо Eaweb.bg;

 • Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на потребителя или на друго физическо лице;

 • Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Eaweb.bg или на трето лице, на което се разкриват данните;

 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Eaweb.bg или на трета страна, на която се разкриват данните, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на потребителя, които изискват защита на личните данни.КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Eaweb.bg полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в Уебсайта. При събирането и обработването на личните данни на потребителите Eaweb.bg осигурява достатъчна степен на защита, съобразно развитието на информационните технологии, срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Потребителите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните си данни при предоставянето им на Eaweb.bg, както и да поддържат актуални личните данни, които предоставят на Eaweb.bg, като го уведомяват в подходящ според обстоятелствата срок за настъпило изменение в тях.

Eaweb.bg заявява, че ще използва доброволно предоставените от Вас лични данни единствено за целите на изпълнението на извършената от Вас поръчка,както и за тези, с които Вие изрично и доброволно сте се съгласили чрез извършване на действие на Уебсайта на Eaweb.bg, което недвусмислено показва изразеното от Вас съгласие (например чрез отбелязване на поле за съгласие за получаване на промоционални, информативни и/или рекламни материали за нови услуги и др., както и за използването на бисквитки и извършването на статистика на посещенията в принадлежащите му Уебсайтове, която може да включва събиране на информация за: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани уебсайтове, ключови думи в уебтърсачки и други, като тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уебсайта на Eaweb.bg ).

Вашите лични данни се обработват единствено от оправомощени за това служители, определени от Управителя на “Корлете” ООД съобразно трудовите им функции.

При възникнала необходимост от професионално предоставяне на специфични услуги, Eaweb.bg наема други лица или използва предоставяните от тях услуги в рамките на осъществяваната от Eaweb.bg търговска дейност (включително физически и юридически) – обработващи лични данни, които осъществяват действия от името на Eaweb.bg като например: софтуерни приложения, програми и други продукти, необходими за осигуряване на по-добра организация на дейността на Eaweb.bg и съответно – за предоставяне на по-качествени услуги на клиентите. Eaweb.bg предоставя на тези субекти само информацията, която им е необходима за изпълнението на сключени договори с потребители. В случай, че Eaweb.bg желае да предостави Вашите данни на трети лица, извън посочените случаи, Eaweb.bg ще Ви информира предварително по подходящ начин за това и ще Ви предостави възможност да изразите Вашето съгласие или несъгласие.

Eaweb.bg съхранява събраните лични данни и ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. След постигане целта на обработване на личните данни Eaweb.bg ги съхранява само в предвидените в закон случаи. В случаи, в които срокът за съхранение е нормативно определен, Eaweb.bg съхранява данните до изтичането на този срок.

Eaweb.bg декларира, че събраните лични данни не се обработват допълнително по начин, несъвместим с целите на събирането и обработването им.

Събраните и обработвани от Eaweb.bg лични данни могат да бъдат разкривани на потребителя, за когото се отнасят, а на трети лица (получатели) – само в случаите, предвидени и допустими от българското или европейското законодателство.


КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ

Eaweb.bg Ви уведомява, че когато обработването на лични данни се основава на съгласие, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време, като следва да имате предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Това право може да упражните чрез недвусмислено изявление, с изпращането на емейл на адрес office©eaweb.bg, или на място в офиса на Eaweb.bg на адрес: гр. Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 28, офис 3.

Всеки потребител има следните права:

Право на достъп
Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и съответно да поискате достъп до тях. Това става като изпратите искане до нас на имейла или адреса посочени по-горе.

Право на поправка
Можете да поискате от нас да поправим Ваши неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

Право на възражение
Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имаш право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)
При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме услугите на Платформата "Моята еОбщина".

Право на ограничаване на обработката
Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

Право на преносимост на данните
При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

Право на подаване на жалба пред надзорен орган
Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени имате право да подадете жалба до контролния орган - Комисия за защита на личните данни

Правата по настоящия раздел могат да бъдат упражнявани по всяко време чрез директен контакт с Eaweb.bg, като за целта потребителят следва да изпрати нарочно изявление, което да изхожда от имейл адреса му, предоставен на Eaweb.bg при регистрацията на потребителя, на следния имейл адрес: office©eaweb.bg, както и на посочения в по-горе имейл адрес за контакт с длъжностното лице за защита на личните данни. в рамките на 14 работни дни се задължава да отговори на отправените запитвания.
В случай на отправено искане за упражняване на някое от гореизброените права на потребителя и при наличие на основателни опасения във връзка със самоличността на същия, Eaweb.bg може да поиска потвърждаване самоличността на потребителя.

Във връзка с предоставеното право на изтриване Eaweb.bg Ви уведомява, че след получаване на изявление от потребител по посочения начин и в случай, че не съществува законово основание, което задължава Eaweb.bg да продължи да съхранява и/или обработва Вашите лични данни, ще извършим действия по заличаването им в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на изявление в посочения смисъл.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Контролен орган, следящ за спазването на настоящата Политика за защита на личните данни на Eaweb.bg, е Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, имейл: kzld©cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg

Eaweb.bg си запазва правото периодично да актуализира настоящата Политика. В случай, че извършените промени изискват това, Eaweb.bg следва да получи допълнително съгласие на потребителя, съобразено с тези промени. При настъпването на съществени промени в тази Политика, Eaweb.bg ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на принадлежащите му уеб сайтове.

Настоящата Политика за защита на личните данни на Eaweb.bg е утвърдена от управителя на дружеството и е в сила, считано от 25.05.2018 г.

Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на Eaweb.bg.